Závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 2.6.2009 od oznamovatele – Maso-závod Hovorany, Okružní 814, 696 15 Čejkovice, IČ 26909201 - oznámení podlimitního záměru „Malá bioplynová stanice- ekologická výrobna elektrické energie a tepla Hovorany, k.ú. Hovorany, okr. Hodonín, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.

Jedná se o podlimitní záměr k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Záměr je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 4 odst. 1 písmena d) zákona.

            Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

 

Identifikační údaje:

 

Název:             Malá bioplynová stanice – ekologická výrobna elektrické energie a tepla Hovorany

Umístění:         Jihomoravský kraj

okres Hodonín

obec Hovorany

k.ú. Hovorany

 

Oznamovatel: Maso-závod Hovorany, Okružní 814, 696 15 Čejkovice, IČ 26909201.

 

Charakter záměru: Oznamovatel navrhuje jižně od obce Hovorany, ve svém areálu jatek v k.ú. Hovorany, výstavbu bioplynové stanice (BPS) na zpracování zemědělské fytomasy anaerobní fermentací spolu s vedlejšími živočišnými produkty (odpady a oplachové vody z jatek) s následným použitím bioplynu pro spalování v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektřiny a tepla. VŽP budou před vstupem do fermentoru upraveny v hygienizační jednotce. Elektřina bude využívána pro BPS a přebytky dodávány do veřejné sítě, teplo bude zužitkováno pro temperování technologie bioplynové stanice a vytápění areálu. Zařízení bude využívat vinné výlisky bílé a červené, kukuřičnou siláž, prasečí kejdu, oplachovou vodu z jatek a odpady vyžadující hygienizaci (VŽP). Digestát bude využíván na zemědělských pozemcích. Celková spotřeba surovin bude 6 250 t/rok. Pro využití získávaného bioplynu je navržena kogenerační jednotka o tepelném příkonu 491 kW, tepelném výkonu 234 kW a elektrický výkon 190 kW. Produkce bioplynu bude činit cca 690 000 m3/rok. 

Městský úřad Kyjov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, sděluje, že uvedený záměr je podmínečně přípustný. Dále uvádí, že BPS se nachází na ploše definované dle územního plánu obce Hovorany jako plocha pro průmyslovou výrobu. Požadují ověřit, zda ochranné pásmo BPS nezasáhne do plochy pro bydlení – bytový dům poblíž průmyslového areálu.

Předpokládané zahájení výstavby:          2009 - 2010

Předpokládané dokončení výstavby:       2010 - 2011

 

Souhrnné vypořádání připomínek:

 

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Jihomoravský kraj, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno, Městský úřad Kyjov, OŽP, Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor ŽP, oddělení TOŽP, obec Hovorany a Občanské sdružení za životní prostředí Hovoran.

 

Jihomoravský kraj nemá k záměru připomínky.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, odd. TOŽP  uvádí:

 

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, jeho prováděcích právních předpisů sdělujeme tyto připomínky a požadavky:

 

1.      s VŽP bude nakládáno v uzavřené místnosti (hale) s tím, že v ní bude udržován trvalý podtlak a odpadní vzdušina s pachovými látkami bude před vypuštěním do vnějšího ovzduší účinně filtrována,

2.      bude objasněna sezónnost vstupních surovin, tedy náhrada vinných výlisků a s tím spojená úprava spektra a množství vstupů,

3.      bude uveden postup zneškodnění brýdových par vč. jejich chlazení,

4.      bude uveden postup odsíření a systém sledování obsahu síry v bioplynu,

5.      v rámci navazujících správních řízení bude předložena pachová studie zpracovaná příslušnou autorizovanou osobou včetně návrhu parametrů účinné filtrace pachových látek,

6.      bude upřesněno skladování siláže a uvedení dopravních tras,

7.      kapacitní údaje fléry budou odpovídat výkonu BPS a fléra bude splňovat podmínky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 615/2002 Sb.,

8.      výsledný produkt – digestát bude v případě využití jako hnojivo splňovat limity dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,

9.      provozovatel bude pravidelně kontrolovat parametry materiálu ve fermentorech tak, aby nedošlo k vychýlení z optimálních hodnot. V případě zjištění kritických hodnot bude neprodleně upravena vstupní surovina tak, aby byl dlouhodobě zaručen optimální proces anaerobní fermentace, eliminována možnost nadměrného vzniku pachových látek a produkce kvalitního digestátu.

10.  provozovatel bude klást důraz na omezení vzniku pachových látek při manipulaci s biologicky rozložitelnými surovinami a s konečným produktem – digestátem tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obce zápachem,

11.  veškeré zásobníky na vstupní suroviny, meziprodukty musí být řešeny jako utěsněné a všechny manipulační plochy a komunikace v okolí stanice musí být omývatelné a oplachy zavedeny do příslušné jímky,

12.  před povolením provozu bude vypracován podrobný provozní řád velkého zdroje znečišťování – výroby bioplynu, kde budou uvedeny jednotlivé pracovní postupy při manipulaci se vstupními suroviny vč. zabezpečení proti vzniku a šíření pachové zátěže z provozu BPS. Tento provozní řád bude projednán s kompetentními orgány ochrany ovzduší (ČIŽP-OI Brno a KrÚ JMK, OŽP) a bude vypracován dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 a následně schválen dle ust. 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.

 

K umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší – výroby bioplynu, je provozovatel povinen získat povolení krajského úřadu, podle ust. § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bez uvedeného povolení nelze vydat příslušné rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona, týkající se středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (ust. § 17 odst. 3 zákona         č. 86/2002 Sb.). Žádost bude zpracována dle metodiky uvedené v příloze č. 14 k vyhlášce      č. 356/2002 Sb. s tím, že bude využit platný vzor krajského úřadu zveřejněný na webu - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=56542&TypeID=2.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) sdělujeme následující:

 

  1. Některé vstupní komodity jsou v textu označovány jako „odpady“, chybí však jejich zařazení podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů - zejména se jedná o výlisky červené a bílé.

Pozn.: Vedlejší živočišné produkty nejsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

  1. S ohledem na záměr investora využívat v bioplynové stanici vedlejší živočišné produkty dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení ES č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení ES č. 1774/2002“), je nutné získat příslušná „povolení“ orgánu veterinární správy (Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj) viz § 39 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona o veterinární péči. Investor je povinen získat závazné stanovisko k  územnímu řízení od orgánu veterinární péče.
  2. Chybí údaje o uložení (uskladnění) vstupů před jejich vnesením do technologie. Krajský úřad požaduje projektovou dokumentaci dopracovat o stavební část, která bude řešit skladování všech zpracovávaných materiálů a odpadů.
  3. Při projektování stavby BPS je nutné akceptovat relevantní podmínky stanovené vyhláškou MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
  4. Není zřejmé, jakým způsobem bude v nádrži na tepelnou výdrž dosaženo uváděné teploty 70 ºC a jak bude tato teplota udržována po dobu 60 minut tak, aby hygienizací při této teplotě a v tomto trvání prošel celý objem odpadu v nádrži.
  5. Není zcela zřejmé, zda budou do BPS přijímány i VŽP od jiných subjektů.
  6. Mimo výše uvedeného je nutno zapracovat i další náležitosti a povinnosti požadované nařízením ES č. 1774/2002, mimo jiné zavedení čisticích postupů, pravidel pohybu osob k zabránění kontaminace výstupu, ochranných opatření, čištění přepravních prostředků aj.

8.      Vzhledem k tomu, že investor hodlá v zařízení zpracovávat odpady, lze zařízení provozovat pouze na základě vydaného rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů a souhlasu s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, které je také nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu k uvedenému zařízení.

9.      V dokumentaci je zařízení k využívání odpadů zatříděno mylně, a to dle přílohy č. 3 se jedná o zařízení charakterizované kódem R3 – získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) nikoliv R1.

 

V případě zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutno na úseku odpadového hospodářství akceptovat podmínky stanovené § 33b zákona o odpadech a zejména vyhláškou MŽP č. 341/2008 Sb. (lze využít metodického návodu č. 15, prosinec 2008, publikovaného ve Věstníku právních předpisů, částka 12, o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů), a dále podmínky stanovené na úseku veterinární péče.

 

Na základě výše uvedených nedostatků a nepřesností požadujeme, aby byl záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a bylo zajištěno zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá.

 

            Městský úřad Kyjov, OŽP uvádí následující:

 

-           Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona. O souhlas je třeba požádat MěÚ Kyjov, OŽP dle ust. § 8 vyhl. č. 432/2001 Sb. Zbytkový digestát je možno vyvážet k aplikaci na ornou půdu pouze za podmínky, že se jedná o uznané hnojivo (na základě certifikátu). V opačném případě se jedná o látku závadnou vodám, s kterou je potřeba nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.  o odpadech.

-           Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) budou dotčeny pozemky, které spadají do ochrany ZPF. Proto je nutno požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí dle § 9 zákona. Při aplikaci digestátu na zemědělskou půdu nesmí dojít k překročení maximálně přípustných hodnot obsahu rizikových prvků v půdě a hodnot přípustného znečištění půdy škodlivými látkami ohrožujícími existenci živých organismů (přílohy č. 1 a 2 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.). Digestát musí splňovat požadavky na definované hnojivo stanovené zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-           Z hlediska ochrany přírody a krajiny – případné kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze ze závažných důvodů (neexistuje-li jiné řešení) a to na základě předchozího povolení OÚ Hovorany. V případě kácení je ukládána náhradní výsadba.

-           Z hlediska ochrany ovzduší není MěÚ Kyjov dotčeným orgánem státní správy,

-           Z hlediska ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích (zákon o lesích) a zákona o odpadech není námitek.

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje požaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001Sb. s tím, že v dokumentaci je nutno mj. specifikovat způsob a dobu resp. intenzitu vývozu digestátu, konkretizovat lokalizaci disponibilních pozemků a z toho vyplývající dopravní trasy, vyhodnotit nárůst nákladní dopravy vyvolané záměrem a doplnit hlukovou studii, zohlednit plánovaný záměr a plány obce na bytovou výstavbu v blízkém areálu, jednoznačně uvést, bude-li instalováno filtrační zařízení na hygienizační jednotce, vyhodnotit emisní dopad spalování organických látek na fléře, důkladné hlukové posouzení včetně hluku z dopravy a vliv pachové zátěže na veřejné zdraví. Dále upozorňují na nepřesnosti, nejasnosti, příp. rozpory v oznámení.

 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj ve vyjádření uvádí následující připomínky:

 

-           vlastní bioplynová stanice musí být oddělena stavebně a provozně od areálu – prostoru jatek, jatečního provozu a komunikací jatek. Příjem vnějších surovin (biomasa, kejda) a odvoz finálního produktu – digestátu bude zajišťován po komunikacích mimo areál jatek. Nebudou využívány k přepravě komunikace uvnitř areálu jatek (křížení provozu),

-           jatka toho času zajišťují porážení skotu a prasat. Není zajištěno oddělené shromažďování – skladování krve a oplachovacích vod,

-           ve smyslu § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů musí být investorem vyžádán ve stavebním řízení závazný posudek orgánem veterinární péče. Požadujeme předložení další projektové dokumentace k vydání závazného posudku v souladu se stavebním zákonem.

 

            Česká inspekce životního prostředí, OI Brno ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:

 

-           hygienizační linka bude v uzavřeném objektu, který bude nuceně odsáván tak, že v dotčené hale bude trvalý a dostatečně účinný podtlak. Odsávána nuceně bude i přebytečná vzdušina z homogenizační nádrže. Odpadní vzduch z homogenizační nádrže a z haly musí být vyveden do pachového filtru (do biofiltru).

-           nesouhlasí s využitím 2. fermentační nádrže také pro uskladnění digestátu. Důvodem nesouhlasného stanoviska je bioplyn, který vzniká ve všech vrstvách (ve spodních vrstvách méně, ale také, zdvihá těžší částice a současně lehčí frakce fermentačního zbytku v této nádrži odchází do horních vrstev, kam přichází materiál z fermentace 1. stupně a tak se ředí). Uvažovaný systém míchání ve vrstvách nepovažujeme za efektivní (vždy musí dojít vlivem difůze k promíchání celého obsahu nádrže). Požadují samostatnou zakrytou nádrž na digestát v kapacitě min. 4 měsíční produkce.

Dále konstatují, že dle uvedené projektované kapacity hygienizační linky 25 m3/den spadá záměr pod kategorii 6.5. přílohy č. 1 zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a vyžaduje tak integrované povolení. Domnívají se také, že na základě zpracovávání VŽP v zařízení se tedy jedná částečně o veterinární asanační ústav, který podléhá vždy procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

 

            Obec Hovorany uvádí následující připomínky:

 

-           chybí podrobnější popis a vyhodnocení stávajícího stavu provozu jatek (nulová varianta), důkladný popis VŽP a současného způsobu likvidace a opatřeních vedoucích k eliminaci pachové zátěže z tohoto zařízení (kapacita a průměrné roční porážky zvířat, druhy odpadů), způsoby manipulace, skladování a likvidace VŽP, situování a zabezpečení hygienizační linky, návrh vzduchotechniky,

-           zařízení spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci,

-           v blízkém okolí obce Hovorany jsou provozovány dvě zemědělské BPS – může nastat problém se vstupními surovinami či nakládání s digestátem,

-           schází konkrétnější sdělení o uvažovaných vhodných pozemcích o dostatečné výměře k využití digestátu

-           chybí smlouvy se společnostmi, které budou po dobu minimálně 10-ti let dodávaly vstupní suroviny a těmi, které budou po stejnou dobu odebírat digestát,

-           rozporována je potřebná doba zdržení zpracovávaných surovin ve fermentorech vs. skladovací kapacita digestátu,

-           není řešena problematika havárie BPS, kdy nefermentovaný materiál s obsahem VŽP není možné vyvážet na pozemky.

Zastupitelstvo obce Hovorany na svém zasedání konaném dne 25.6.2009 vyslovilo nesouhlas s realizací záměru v dané lokalitě. Tento nesouhlas podpořilo v místní petici 486 občanů obce (petice nebyla KrÚ JMK doručena). Obec Hovorany požaduje další posuzování záměru dle zákona.

 

            Občanské sdružení za životní prostředí Hovoran zásadně nesouhlasí se záměrem a uvádí následující připomínky:

 

-           obávají se nárůstu znečištění ovzduší, poklesu cen nemovitostí, negativního ovlivnění krajinného rázu a postupného úpadku obce,

-           kritizují situování BPS v sousedství bytového domu a 600m od plánované souvislé obytné zástavby,

-           chybí variantní zpracování záměru (dále od obce),

-           v oznámení není podrobně specifikován původ přijímaných materiálů do BPS a z toho vyplývající dopravní trasy,

-           nejsou uvedeny případné kompenzace toků vstupních materiálů do BPS během roku (např. bílé a červené výlisky),

-           žádají specifikaci digestátu, způsoby jeho úpravy, využití tuhé a kapalné frakce, způsob, místo a dobu vývozu digestátu, prokázání dostatečné výměry pozemků a uvedení dopravních tras,

-           žádají zpracování pachové studie měřením pachových látek u již existující BPS s dvoustupňovou fermentací s VŽP a vyhodnocení zdravotních rizik pro exponované obyvatele,

-           nejsou popsány typy biofiltru u výduchů hygienizační jednotky a četnost jejich výměny,

Dále upozorňují na některá zavádějící fakta v oznámení (převládající závětrná strana BPS vůči obytnému domu a obci, situování záměru u komunikace Čejč – Kyjov). Uvádějí také, že k realizaci nemůže fakticky dojít, jelikož všechny pozemky, na kterých má být uvedený záměr realizován, jsou součástí exekuce.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP konstatuje, že ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření a konstatuje, že ve většině z nich zaznívá k záměru celá řada připomínek a požadavků na dopracování a požaduje se další pokračování procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, který odůvodňuje nutnost dalšího posuzování.

 

Závěr:

 

Záměr „Malá bioplynová stanice – ekologická výrobna elektrické energie a tepla Hovorany“ v k.ú. Hovorany, okres Hodonín, naplňuje dikci  § 4 odst. 1 písmena d) zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

 

bude posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů.

 

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona.

 

Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona.

 

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

 

1)      podrobný popis přijímaných materiálů do BPS,  smlouvy s partnery, skladovací kapacity, přepravní trasy, manipulace v areálu,

2)      podrobný plán nakládání s digestátem včetně jeho skladování a rozvozového plánu (výměra pozemků, dopravní trasy, smlouvy s odběrateli), certifikát digestátu jako hnojiva,

3)      detailní popis provozu hygienizační jednotky,

4)      zohlednění emisní, hlukové a pachové zátěže vyvolané záměrem,

5)      čištění odpadní vzdušiny a zneškodňování brýdových par,

6)      popis dopravní zátěže související se záměrem,

7)      variantní posouzení záměru.

 

Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v 8 písemných vyhotoveních a  2 x v elektronické podobě.

 

 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

 

            Dotčenou obec Hovorany žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Hovorany o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                  Ing. Jiří Hájek, v.r.

                                                                                                  vedoucí oddělení

                                                                                    posuzování vlivů na  životní prostředí